Verkoopvoorwaarden Quartel Vuurwerk

Algemeen

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten of goederen van de webshop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Onder ‘dealer’ wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die als relatie van Quartelvuurwerk.nl zijn detailhandel in consumentenvuurwerk uitoefent.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de dealer.

Vooruitbetaling

De dealer is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. Indien de dealer surséance van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal Quartelvuurwerk op verzoek van de consument één of meer dealers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij Quartel vuurwerk.nl heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.

Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de hierboven aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst stelt Quartelvuurwerk zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Quartelvuurwerk.nl betaalt binnen vijf werkdagen, nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som aan de consument. Naast het hierboven bepaalde heeft de consument te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden.Quartel vuurwerk betaalt binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe een verzoek heeft ingediend de vooruitbetaling terug aan de consument.

Recht van terughouding

De dealer is bevoegd toe toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de dealer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de dealer niet kan worden. toegekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Afhaaltijd

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de dealer het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren. Gaat de ondernemer binnen de gestelde termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.

Betaling

Het aan de dealer verschuldigde bedrag dient vooraf aan het afhalen van de bestelling, te weten via de online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument.

Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Herroeping

Quartelvuurwerk.nl biedt binnen de grenzen van het vuurwerkbesluit de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na levering de overeenkomst te herroepen. De artikelen mogen niet beschadigd en/of afgestoken zijn.

Garantie en keuring

De dealer garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Voorts garandeert de ondernemer dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De dealer garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO.

De ondernemer garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product of dienst openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Verkoopvoorwaarden van:

Quartel Vuurwerk
Delftsestraatweg 26d
2641NB Pijnacker
Telefoon: 015-369.22.05
David
Termen: Pijnacker Vuurwerk, Vuurwerk Pijnacker, Vuurwerk Nootdorp, Nootdorp Vuurwerk,Vuurwerk Pijnacker-Nootdorp, Pijnacker-Nootdorp Vuurwerk, Vuurwerk Nootdorp-Pijnacker, Nootdorp-Pijnacker Vuurwerk, Vuurwerk Berkel, Berkel Vuurwerk, Vuurwerk Bergschenhoek, Bergschenhoek Vuurwerk, Vuurwerk Delft, Delft Vuurwerk, Vuurwerk Ypenburg, Ypenburg Vuurwerk, Lansingerland Vuurwerk Vuurwerk, Vuurwerk Lansingerland.